Thursday, July 9, 2009

شب بخیر مادر


برگردان "شب بخیر مادر" نوشته ی مارشا نورمن نخستین بار در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنچ توسط نشر تجربه منتشر شد. این . مایشنامه در سال 1983 جایزه ی پولیتزر را دریافت کرد. چاپ دوم این کتاب در سال 1384 و چاپ سوم آن در سال 1389 منتشر شد
صفحه ی مارشا نورمن در ویکیپیدیا

No comments:

Post a Comment