Monday, December 21, 2009

سفر اسب پنجم

سفر اسب پنجم اقتباسی است از خاطرات مرد زیادی اثر ایوان تورگنیف. این نمایشنامه را رونالد ریبمن نمایشنامه نویس آمریکائی نوشته است. این نمایشنامه به عنوان بهترین نمایشنامه سال 1966 در برادوی جایزه ی ابی را از آن خود کرد و داستین هافمن نیز برای بازی در نقش اول این نمایشنامه به دریافت جایزه ی بهترین بازیگر مرد نائل گشت
سفر اسب پنجم در سال 1383 توسط انتشارات نیلا منتشر شد

No comments:

Post a Comment